Reklamlarınız İçin Bizi Arayın : 0545 229 22 09

Fransa da İşçi Olarak Çalışmak İçin Gerekli 10 Madde.

TÜRKİYE – FRANSA İŞGÜCÜ ANLAŞMASI – Fransa da İşçi Olarak Çalışmak

 

Türk Hükümeti ile Fransız Hükümeti Fransa’ya Türk işçileri gönderilmesi konusunu ortak menfaatleri uyarınca düzenlemek arzusu ile aşağıdaki hususlar üzerinde mutabakata varmışlardır.

 

Madde 1 Fransız Hükümeti Türk işçilerine uygun gelecek işgücü ihtiyaçlarını, genel çalışma ve ücret şartları ile birlikte, belirli aralıklarla Türk Hükümetine bildirecektir. Bu bilgi özellikle yaş, ihtisas, mesleki ve sıhhi elverişlilik şartlarını ihtiva edecektir.

Türk Hükümeti Fransa’da çalışma arzusunda bulunan Türk işçilerinin sayısı, yaşları ve vasıfları hakkında Fransız Hükümeti’ne mümkün olduğu nispette doğru bilgiler verecektir.Türk Hükümeti sadece süreleri bir yıl olan iş sözleşmelerini nazarı itibare alacaktır.

 

Madde 2 Fransa’ya gönderilecek Türk işçileri ismen veya isim belirtilmeksizin istenebilir. Gönderme işinde yetkili kurumlar şunlardır.

Türkiye’de : Türkiye İş Kurumu – Fransa’da   : Ulusal Göç Ofisi

İsmen veya isim belirtilmeksizin yapılacak isteklere verilecek sonucu Türkiye yönünde Türkiye İş Kurumu, Fransa yönünden Ulusal Göç Ofisi kararlaştırır.

Bu Ofis, işçilerin seçilmesi ve alınması işlemlerini yürütmek üzere Türkiye’de bir Temsilcilik kurabilecektir. Bu takdirde Türk Hükümeti bahis konusu Temsilciliğin yerleşmesini ve çalışmasını kolaylaştırıcı gerekli tedbirleri alacaktır.

Aşağıdaki 3 üncü madde hükümleri gözönünde tutulmak kaydıyla bu Temsilciliğin masrafları Fransız Hükümeti’nce karşılanacaktır.Temsilciliğin bulunmaması halinde işçi alınması normal konsüler yollardan yapılabilir.

Fransa da İşçi olarak Çalışmak 

Madde 3 İşçi almayı kolaylaştırma bakımından Türkiye İş Kurumu aday işçilerin ilk mesleki ve tıbbi seçme işlemlerini sağlar.Yetkili Fransız Temsilciliği ilk seçmeleri yapılmış olan adayların kesin tıbbi ve mesleki seçmelerini yapabilecektir. Türk Hükümeti, Fransız Temsilciliği için idari bakımdan lüzumlu çalışma yerlerini parasız olarak  sağlayacaktır.

Türk Hükümeti, gerektiği takdirde, Temsilciliğin ihtiyaç duyacağı laboratuarlardan, röntgen tesislerinden veya hastanelerden faydalanmasını kolaylaştıracaktır. Adayların mesleki ehliyetlerinin kontrolü hususunda da, Türk Hükümeti temsilciliğe imkan nispetinde kolaylık gösterecektir.

Sadece, kesin seçme ile ilgili masraflar Fransız Hükümeti’ne ait olacaktır. Adayların kesin seçme yerlerinde kalma süreleri azami ölçüde kısa olacak ve her halde bu süre beş günü aşmayacaktır.

İşçi Fransız Temsilciliği’nce elverişli görüldüğü takdirde, işveren tarafından imzalanmış ve Fransız Çalışma Bakanlığı ilgili Dairesince de tasdik edilmiş, Fransız mevzuatınca öngörülen örnek iş sözleşmesine uygun ve bir nüshası Türkiye İş Kurumu’na önceden verilecek iş sözleşmesi işçiye verilir. Bu şekilde uygun görülen işçilerin bir listesi hazırlanır.

Fransızca yazılmış olan iş sözleşmesi üzerinde Türkçe tercümesi bulunur. Türk işçisi sözleşme hakkında bilgi edindikten ve şartlarını inceledikten sonra bunu imzalamaya davet olunur.

Türk işçisi ile refakatinde veya sonradan yanına gelecek ailesi efradı Fransız vizesine sahip geçerli milli pasaportları ile Fransa’ya girerler. Vize parasızdır.

Fransa da İşçi Olarak Çalışmak

Madde 4 Akit Taraflar, İşbu Anlaşma uyarınca Fransa’ya gidecek Türk uyrukluların Türkiye’den hareketleri, seyahatleri ve Fransa’ya giriş ve yerleşmeleri için gerekli işlemlerin ve idari formalitelerin çabuklaştırılmasını ve sadeleştirilmesini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almayı taahhüt ederler.

Akit Hükümetler, işçiler için lüzumlu belgelerin verilmesi masraflarının ve gerekirse, işçilerin özel eşyaları ile mesleki aletlerinin Türkiye’den çıkarılması ve Fransa’ya sokulması veya Fransa’dan çıkarılması hususunda gümrük vergilerinin, yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca imkan nispetinde indirilmesini teminen gerekli tedbirleri almayı taahhüt ederler.


Madde 5
 İki memleket hükümetleri işçilerin Fransa’daki çalışma ve hayat şartları hakkında bilgi edinmeleri için lüzumlu bütün tedbirleri almayı taahhüt ederler.İki dilde kaleme alınmış ve yukarıda sözü geçen hususlarda açıklamaya sahip bir not, 3 üncü maddede öngörülen iş sözleşmesi ile birlikte işçilere verilir.

Madde 6 Fransız Hükümeti, Türk işçilerinin Fransa’da bilhassa ulaştırma şartları, kantinler kurulması ve sıhhi yardım bakımlarından en iyi şekilde muamele görmeleri için gerekli tedbirleri alır.

Türk işçileri, Fransa topraklarında, çalışma şartları, sağlık korunması, güvenlik, ücret, ücretli tatil ve işsizlik ödenekleri bakımlarından Fransız işçileri ile eşit işlem görürler.

Türk işçileri, Fransız kanun ve tüzükleri ile tespit edilmiş şartlara uygun olarak, çocuk ve aile zamları dahil olmak üzere, sosyal güvenlik rejiminden istifade ederler.

Madde 7 Fransız işverenin imzaladığı iş sözleşmesini tatbik etmemesi veya iş sözleşmesinin müddeti bitmeden bozulması ve bu bozulmanın işverenin kusuru ile oluşmuş olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde Fransız İş Bulma İdareleri alakalı işçilerin ilk sözleşmelerindeki şartlara bilhassa ücret ve istihdam bakımından, imkan nispetinde yaklaşan şartlarla yeniden işe yerleştirilmelerini sağlamak üzere gerekli bütün tedbirleri alacaklardır.

Personel kısıntısı, fabrika kapanması veya genel olarak, işçinin işini terki yahut kusurlu olması dışında kalan bütün hallerde Fransız İş Bulma İdareleri ilgili işçilere başka iş temini hususunda gayret sarf edeceklerdir.

Fransa da İşçi Olarak Çalışmak

Madde  8 Fransa Hükümeti, Türk işçisinin ikamet ve çalışma kartlarını aşağıda belirtilen hallerden birinin vukuunda geri alabilir.

  1. a)      Eğer işçi kendisine bulunan yeni işte hiç tatminkar görülmemişse ve bir ay içinde üçüncü bir iş bulamamışsa,
  2. b)      Çalışmayı reddediyorsa veya Fransa’daki hayat şartlarına uyum sağlayamamışsa,
  3. Fransa’da kamu düzenine veya güvenliğe zararlı bir suç işlemişse,

Türk Hükümeti, bu maddeye konu olan vatandaşlarının ve ailelerinin memlekete dönüş nakil masraflarını, eğer kendileri ödeyecek durumda değillerse  karşılamayı taahhüt eder.

Madde 9 Türk işçileri, tasarruflarını yürürlükteki kanunlar ve tüzükler çerçevesinde, Türkiye’ye transfer edebilirler.

Madde 10 Türk işçilerinin aileleri Fransa’da yürürlükte olan kanunlar ve tüzükler dairesinde işçilere katılabilirler. Bunların Fransız toprakları üzerindeki seyahat masrafları Fransız makamlarına aittir.

 

Madde 11 İşbu Anlaşmanın yürütülmesi, tatbikatının doğurabileceği güçlüklerin incelenmesi ve çözümleri hususunda hal çareleri teklifinde bulunulması ile görevli bir karma komisyon kurulacaktır. Komisyon üyeleri kendi Hükümetlerince tayin edilirler. Komisyon Akit taraflarından birinin talebi üzerine sıra ile Fransa’da ve Türkiye’de toplanır.

Madde 12 İşbu Anlaşma imzası tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Anlaşma bir yıl sürelidir ve Akit taraflarından biri sürenin bitiminden üç ay evvel fesih ihbarında bulunmazsa kendiliğinden her yıl uzatılmış sayılır.

 Bu anlaşma ikisi Türkçe, ikisi Fransasızca yazılmış ve her iki dildeki metin aynı kuvvette olmak üzere 8 Nisan 1965 tarihinde Ankara’da dört nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                   Fransa Cumhuriyeti Hükümeti

                         Adına                                                                                        Adına

                Ü. Haluk Bayülken                                    Bernard  Hardion

              Dışişleri Bakanlığı                                                     Büyükelçi

                Genel Sekreter                                                             (İmza)                                                                                               (İmza)

Fransa da İşçi Olarak Çalışmak

Almanya da İşçi Olarak ÇalışmakYurdışı İş Gücü Anlaşmaları

Yorum / Soru Bölümü

İş Ara

İş konumu